Partneraftale

1. FORMÅL OG BAGGRUND

1.1 Barma Int ApS (”Barma”) leverer services som beskrevet på Barmas hjemmeside (herefter ”Service”). Servicen kan inkludere en eller flere af følgende ydelser: Learning Management System (”LMS”), ”onboarding”, Barma Academy (”Academy”) og/eller Content Production (”Content”), Rådgivning (”Rådgivning”).

2. INDGÅELSE AF AFTALER

2.1 Aftaler, der indgås mellem Barma og den pågældende kunde (”Kunden”), er gyldigt og endeligt indgået, når aftalen (”Aftalen”) vedrørende den pågældende service er skriftlig eller digitalt accepteret af begge parter.

2.2 Nærværende Generelle vilkår og -betingelser for samarbejdspartnere (”generelle betingelser”) supplerer Aftalen og gælder direkte, medmindre andet specifikt fremgår af Aftalen.

2.3 Generelle betingelser har forrang fremfor aftalen, uanset at det måtte fremgå af Kundens handelsbetingelser/kravspecifikation, at Kundens konkrete vilkår er gældende for levering af Servicen.

2.4 Barma forbeholder sig ret til at opdatere og/eller ændre de generelle betingelser til enhver tid, dog skal samarbejdspartneren adviseres hvad ændres og acceptere den nye opdatering før den er gældende.

3. INFORMATIONER OG UDVIKLING AF PRODUKTER/SERVICE

3.1 Barma forbeholder sig ret til løbende at ændre i informationer omkring Barmas Services, herunder informationer i markedsføringsmateriale og på Barmas hjemmeside.

3.2 LMS servicen leveres som en cloudløsning, dvs. via en online IT-platform, som Barma stiller til rådighed for Kunden, medmindre andet konkret aftales med Kunden.

3.3 Barma kan til enhver tid videreudvikle og forbedre de pågældende Services, som Barma måtte finde det nødvendigt

3.4 Barma kan ikke uden Kundens accept begrænse, suspendere, ændre eller på anden vis foranledige nedetid (”downtime”) af eller ændringer i Kundens Services, medmindre dette er nødvendigt til vedligeholdelse eller opdatering af Servicen, herunder de bagvedliggende IT-systemer mv. Kunden er tilsvarende pligtig at tåle nødvendigt vedligehold/opdatering, som Barmas underleverandører på tilsvarende vis måtte foretage.

3.5 Barma bestræber sig på så vidt muligt at orientere Kunden om planlagt downtime, men Barma er berettiget til på eget skøn og egen anledning at foretage det i punkt 3.4 anførte uden varsel og kompensation til Kunden herfor.

4. BETALING

4.1 Priser angives altid i danske kroner (DKK), medmindre andet er anført. Alle priser er eksklusiv moms, skatter, afgifter og gebyrer, som myndighederne måtte pålægge Servicen.

4.2 Betalingsfristen er 21 dage fra fremsendelse af faktura eller hvis kunden er tilmeldt automatisk betaling, trækker Barma selv pengene. Forsinket betaling berettiger Barma til at pålægge 2% i rente pr. måned, indtil betaling sker. Barma forbeholder sig derudover retten til omgående at lukke Kundens adgang til Servicen, hvis rettidig betaling ikke sker.

4.3 Hyres Barma til produktion og konsulentydelser beregnes en estimeret pris på projektet og 80% af den estimerede pris betales upfront før igangsættelse af projektet og den resterende del ved færdiggørelse og følger betingelserne i punkt. 4.3.

5. AFLYSNING AF PLANLAGTE PROJEKTER FOR CONTENT ELLER RÅDGIVNING

5.1 Hvis kunden aflyser godkendt projekt af en hver art, dækker kunden etableringsomkostningerne som er beskrevet og estimeret i projektbeskrivelsen fra Barma på forhånd, så kunden er bekendt med beløbets størrelse.

6. RETFÆRDIG BRUG (”FAIR USE”)

6.1. Barma forbeholder sig retten til manuelt eller automatisk (herunder via Barmas underleverandører) at begrænse eller afskære adgangen til Servicen, hvis Kundens brug af Servicen medfører et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug hos Barma og/eller Barmas underleverandører, som overstiger almindeligt gennemsnitlig brug. Tilsvarende gør sig gældende for så vidt angår brug af opbevaringsplads (harddrive).

6.2. Barma vil så vidt muligt kontakte Kunden med varsel om at bringe ressourceforbruget ned, hvis dette er muligt og retfærdigt for Barmas øvrige kunder, herunder også alene hvis dette er muligt i forhold til Barmas underleverandører.

6.3. Barma kan begrænse eller afskære Kundens adgang til Servicen, indtil Kundens forbrug er bragt til et passende gennemsnitligt ressourcemæssigt niveau i forhold til de Services, Kunden har købt.

7. MISLIGHOLDELSE

7.1. I tilfælde af mangler eller forsinkelse ved Servicen, skal Kunden omgående klage skriftligt over for Barma for at påberåbe sig misligholdelse af Aftalen.

7.2. I tilfælde af Barmas misligholdelse af aftalen har Barma 2 måneder beregnet fra tidspunktet for Kundens klage til at udbedre den pågældende misligholdelse. Er udbedring ikke sket, er der tale om væsentlig misligholdelse, hvorefter Kunden i op til 7 dage herefter er berettiget til skriftligt at ophæve aftalen med Barma. Gør Kunden ikke inden da gældende, at ophævelse skal ske, bortfalder Kundens hæveadgang.

7.3. I tilfælde af Kundens berettigede ophævelse på grund af misligholdelse er Kunden berettiget til at stoppe fremtidige betalinger til Barma samt til at modtage forudbetalinger retur for den periode, der ligger efter tidspunktet for ophævelse.

7.4. Udover retten til at ophæve aftalen, har Kunden ikke andre misligholdelsesbeføjelser, idet der samtidig henvises til afsnit 9 om ansvarsfraskrivelse.

7.5. Kunden er indforstået med, at Servicen konstant videreudvikles og forbedres og at der i sådanne processer kan forekomme mindre softwarefejl, ændringer i udseende og/eller utilsigtede hændelser. Disse tilfælde har ikke karakter af misligholdelse.

8. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

8.1. Kunden accepterer og anerkender, at Barma og/eller Barmas underleverandører ejer rettighederne til Servicen og softwaren anvendt hertil samt andre immaterielle rettigheder i relation hertil. Kundens brug er således begrænset, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig.

8.2. Aftalen konstituerer ikke nogen ret eller adgang til for Kunden i øvrigt at anvende de pågældende materialer udover Aftalens løbetid.

9. ANSVARSFRASKRIVELSE

9.1. Aftalen er underlagt fuldstændig ansvarsfraskrivelse, således at Kunden ikke kan rette erstatningskrav imod Barma som følge af Aftalen.

9.2. Kunden anerkender og accepterer således, at uanset på hvilket grundlag et krav eller erstatningskrav måtte opstå, er Barma ikke erstatningsansvarlig over for Kunden som følge af de leverede Services, herunder som følge af fejl, mangler, forsinkelser, produktansvar, downtime jf. punkt 3.4 og uanset graden af sådanne og øvrige former for misligholdelse af Aftalen.

9.3. Ansvarsfraskrivelsen omfatter udover Barma alle selskaber og personer tilknyttet Barma, herunder Barmas ansatte, ledelse og ejere og gælder alle former for krav, Kunden måtte blive pådraget. Dette omfatter – men er ikke begrænset til – krav på erstatning for driftstab, tab af avance og andre økonomiske tab, hvad enten kravet opstår direkte, indirekte eller som afledt krav – herunder fra tredjemand – som følge af fysisk eller immaterialretlig skade, tab af data, retablering af data, følgeskade i øvrigt, uvedkommendes adgang til dataene og øvrige former for data-/sikkerhedsbrud i medfør af de til enhver gældende regler for håndtering af personoplysninger.

9.4. Der er enighed mellem Parterne om, at i det omfang, der måtte være tale om ansvarspådragende adfærd – og en domstol måtte vælge at tilsidesætte ovennævnte ansvarsbegrænsninger – kan et eventuelt erstatningsansvar maksimalt udgøre et beløb svarende til de sidste 3 måneders vederlag, som Kunden har betalt til Barma.

10. FORTROLIGHED

10.1. Parterne er gensidigt forpligtede til at opretholde fortrolighed med hensyn til alle informationer, parterne hver især opnår om den anden part. Fortrolighedsforpligtelsen gælder tidsubegrænset efter aftalens ophør.

10.2. Barma er dog berettiget til at anvende Kundens navn i en referenceliste på Barmas hjemmeside eller lignende form for markedsføringsmateriale. Såfremt Barma ønsker en egentlig testimonial/anbefaling, aftales dette særskilt med Kunden.

10.3. Barma er berettiget til at indsætte logo og tekst i intro og outtro på uddannelses content produceret af BarMa for kunden.

12. TVISTER

12.1. I tilfælde af tvister, der ikke kan løses mellem parterne i mindelighed, finder dansk ret anvendelse. Retten i Aarhus er værneting i første instans.

13. TILSIDESÆTTELSE AF VILKÅR

13.1. Måtte domstolene i tilfælde af tvist nå frem til, at en bestemmelse i Aftalen er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal domstolen være berettiget til at ændre bestemmelsen på en sådan måde, at den afspejler Parternes hensigt, og at håndhæve bestemmelsen som ændret.

13.2. Alle andre bestemmelser i aftalen skal forblive i kraft og skal fortolkes i overensstemmelse med den ændrede bestemmelse.

14. BILAG: MÅLING, MÅLSÆTNING OG RAPPORTERINGS AF OPPETIDER

14.1 Underleverandørens målsætning for oppetid af platformen og kurser er 95% 24/7/365 men kan ikke garanteres.